uThandi Nxumalo / Thandi Nxumalo


Image license: ©

About

uThandi Nxumalo waqala isikole efunda ngesiTsetswana, ulimi lwakhe lokuqala. Lapho indawo ayehlala kuyo inikezwa amaPedi, waqala ukufunda ngalolu limi. Unesiko lesiNdebele futhi washadela esikweni lesiZulu. UThandi 

unamadodana nendodakazi eyodwa manje ehlala e-Norway. Nakuba athatha umhlalaphansi, u-Thandi usasebenza namamyuziyamu edolobheni lakubo lase-Eshowe, KwaZulu-Natali.

Thandi Nxumalo started her schooling in Tsetswana, her original language. When the area she lived in was given to the Pedis, she started learning this language. She has Ndebele heritage and married into the Zulu culture. Thandi has sons and one daughter who now lives in Norway. Although officially retired, Thandi still works with the museums in her hometown of Eshowe, KwaZulu-Natal. 

In collection(s): Amagugu Ethu / Our Treasures

Metadata


Audio license: CC-BY-NC-ND

14 Prints

Print ID 2D/3D Generated Location Boops (Over last 90 days)
22,327 2D 9 months ago 🇨🇦
10,300 2D 4 years ago 🇨🇦
9,949 2D 4 years ago 🇨🇦
9,055 2D 4 years ago 🇨🇦
8,412 2D 4 years ago 🇨🇦
7,454 2D 4 years ago 🇨🇦
7,099 2D 4 years ago 🇨🇦
6,095 2D 4 years ago 🇨🇦
5,764 2D 4 years ago 🇨🇦
5,732 2D 4 years ago 🇨🇦
5,707 2D 4 years ago 🇨🇦
5,682 2D 4 years ago 🇨🇦
5,635 2D 4 years ago 🇨🇦
5,610 2D 4 years ago 🇨🇦